عکاسی تبلیغاتی

....

در عکسبرداری‌های تبلیغاتی باید مورد مصرف عکس را بدانیم و به تناسب آن باید طراحی آنرا بکلی تغییر دهیم. با قرار دادن تصویر در زمینه یک طراحی می توان جذابیت آن را چندین برابر کرد. عکاسی حرفه ای تنها گرفتن عکس خوب و قابل قبول نیست.
بلکه درک نیاز واقعی در برقرار کردن ارتباط دیداری با مشتری و دست یافتن به اهداف مورد نظر نیز هست. ممکن است تعداد کمی از بینندگان از یک عکس معما گونه و پیچیده بیشتر خوششان بیاید.
اما در یک مورد موثر و مفید عکس تبلیغاتی باید برای عموم قابل درک باشد. حتی اگر با سلیقه شخصی سفارش دهنده هم جور نباشد. ابتکارات، نوآوری و مطالعات جدید عکاس، هر سال باید بفراخور وضع اجتماعی و فرهنگی و مخصوصاً بازار رقابت داخلی و خارجی رشد کرده و بهتر شود.

خدماتی که در حال حاضر آماده ارائه آنها هستیم عبارت است از:
* عکاسی هنری و تبلیغاتی
* عکاسی صنعتی از محصولات و خطوط تولید کارخانجات صنعتی
* ویرایش رایانه‌ای عکسهای دیجیتال و آنالوگ
* عکاسی صنعتی به صورت سوژه تکی و دسته جمعی
* عکاسی ورزشی
* عکاسی صنعتی از مجموعه های بزرگ
* و...

بالا